بیمه نامه شخص ثالت و سرنشین اتومبیل (با 70% تخفیف ویژه با صدور در نمایندگی تامین آسایش پزشکان)

کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مسئول جبران خسارات بدنی و مالی هستند که در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور و یا محمولات آن ها به اشخاص ثالث وارد شود و مکلفند مسئولیت خود را از این جهت نزد، یکی از شرکت های بیمه گر، بیمه نمایند.

توجه مهم: در صورت صدور بیمه نامه از طریق نمایندگی شرکت تامین آسایش پزشکان علاوه بر مبلغ و تخفیفات اعمال شده در بیمه نامه شخص ثالث جهت پزشکان و پیرا پزشکان 5% نیز از مبالغ قید شده در جدول کسر خواهد شد.

انواع پوشش های بیمه شخص ثالث

1- خسارت وارده به اموال افراد ثالث که خسارت مالی نامیده می شود و جبران کننده خسارت وارده به وسایل منقول و غیر منقول است که با اتومبیلی بیمه شده برخورد نموده و آسیب دیده است.
2- خسارت های وارد به جان افراد ثالث که خسارت جانی یا بدنی نامیده می شود و شامل فوت، نقص عضور و هزینه های پزشکی ناشی از حادثه با مورد بیمه می باشد.

در هر حادثه ممکن است سرنشینان (راننده) اتومبیل بیمه شده نیز دچار حادثه شوند که تحت پوشش بیمه سرنشین قرار می گیرند و برای سهولت کار بیمه سرنشین نیز در کارت بیمه شخص ثالث صادر می شود و نیازی به پرداخت حق بیمه اضافی نیست.

مدت بیمه نامه:   روز از ساعت 24 روز:
Click To PopUp
تا ساعت 24 روز:
Click To PopUp
مشخصات وسیله نقلیه:

نوع: سیستم: سال ساخت:
رنگ: شماره انتظامی: شماره موتور:
شماره شاسی: VIN: تعداد سیلندر:
ظرفیت مجاز(بار یا سرنشین): یدک:

وسیله نقلیه در سال قبل نزد شرکت بیمه:
طی گواهی بیمه شماره:

تا تاریخ:
Click To PopUp
در طی مدت بیمه خسارت:    داشته است. نوع خسارت:    مالی    جانی
در صورت استفاده از وسیله نقلیه شخصی در امر جابه جایی مسافر از درون شهری و برون شهری و عدم پرداخت اضافه نرخ مربوطه خسارت مالی و جانی (دیه) وارده به اشخاص ثالث به نسبت حق بیمه سواری کرایه (درون شهری و برون شهری) محاسبه و پرداخت خواهد شد و جبران مابقی خسارت مورد نظر به عهده بیمه گزار خواهد بود.

تعهدات مورد درخواست بیمه گزار
ثالث قانونی با پوشش اضافی (مازاد) طبق درخواست بیمه گزار:
مالی در هر حادثه ریال
یعنی برای هر نفر در هر حادثه حداکثر ریال
سرنشین صرفاً برای راننده سبب حادثه:
فوت و نقص عضو ریال
هزینه پزشکی ریال