کد رهگیری و مشخصات فیش واریزی مورد نظر را وارد نموده و برروی ثبت اطلاعات کلیک نمایید.
   
کد رهگیری  
تـاریخ فیش  
مبلغ واریزی  
شـمـاره حـسـاب  
شماره فیش / کد پیگیری